City Brand Medellín - Logo & Brand Identity Inspiration - 68907 by Moli_segura_13
x