Construction Logo - Logo & Brand Identity Inspiration - 55932 by Kenoponda
x