K Letter Logo - Logo & Brand Identity Inspiration - 85305 by Raffi
x